Acta Journal on Art and Humanities


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Acta Journal on Art and Humanities
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2315-122x
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
Acta Journal on Art and Humanities

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
مجله در فهرست مجلات ISI نیست.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید