سرقت ادبی (plagiarism)

واژه plagiarism به معنی استفاده از کار دیگری در کار خود است بدون آنکه اشاره کاملی به آن کار شود این موضوع که فرد صاحب اثر رضایت دارد یا نه اصلا اهمیت ندارد