scimago

   سایمگو (SCImago) یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه گرانادا اسپانیا است که کارشان تحلیل اطلاعات است. این گروه تحقیقاتی اطلاعات مورد نیاز خود را از پایگاه داده Scopus دریافت می نماید. قدمت این پایگاه داده به سال ۱۹۹۶ باز می گردد.


SCImago Journal Rank (SJR)

   مقدار SJR، یک شاخص برای اندازه گیری تأثیر علمی مجلات (ژورنال های) دانشگاهی است.این شاخص هم تعداد استنادهایی (citations) که یک مجله دریافت نموده را به شمار آورده و هم اهمیت و اعتبار مجله منبع استناد را در نظر می گیرد. SJR یک ژورنال، یک مقدار عددی است و برابر است با میانگین وزندار استنادهای دریافتی که این ژورنال در طی یک سال به ازای هر مقاله چاپ شده در سه سال گذشته دریافت کرده می باشد. هرچه مقدار SJR بیشتر باشد نشان دهنده اعتبار بیشتر آن مجله است. شاخص SJR یک نوعی از مرکزیت (eigenvector centrality measure ) است که در نظریه شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.در چنین شاخص هایی، اهمیت یک گره موجود در شبکه بر این اصل استوار است که ارتباط با گره های دارای امتیاز بالاتر، تأثیر بیشتری بر امتیاز آن گره دارد. شاخص SJR به گونه ای توسعه داده شده است که در شبکه ای بینهایت بزرگ و نا همگن استناد به ژورنالها به کار برده شود. SJR یک شاخص غیر وابسته به اندازه است و مقدار آن، ژورنال ها را بر اساس "میانگین اعتبار به ازای هر مقاله" تقسیم بندی می نماید و می توان با استفاده از آن در یک فرآیند علمی ژورنال ها را با یکدیگر مقایسه نمود. شاخص SJR یک شاخص رایگان است که با الهام و استفاده از الگوریتم های مشابه مانند PageRank (الگوریتم مورد استفاده توسط گوگل برای رتبه بندی صفحات وب) توسعه داده شده است.


Quartile Ranking

   رتبه بندی چارک (یک چهارم) شاخصی برای بیان اعتبار یک ژورنال علمی است. بر اساس این رتبه بندی مجلات در یکی از چهار چارک Q3,Q2,Q1 و یا Q4 قرار می گیرند. ژورنال های که بیشتر به مقالات آن ارجاع شده و در سایر مقالات از مقالات آن بیشتر استفاده شده باشد در چارک بالاتری قرار می گیرند. مجلات دارای بیشترین اعتبار در دو چارک Q1 و Q2 قرار می گیرند. Q1 بالاترین رتبه و Q4 پایین ترین رتبه در این رتبه بندی است.


h index

   اچ-ایندکس (h index) برابر با تعداد مقالاتی (h) از یک مجله است که حداقل h بار به آن استناد شده است یا به عبارت دیگر در بخش مراجع مقالات دیگر h بار ذکر شده است. این شاخص هم بهره وری علمی ژورنال و هم تأثیر علمی آن را به حساب می آورد. همچنین این شاخص برای دانشمندان و کشورها نیز قابل استفاده است.


Total Documents

   کلیه خروجی های یک مجله را در یک دوره زمانی مشخص شامل می شود این خروجی شامل همه نوع اسناد می شود چه این سند قابل ارجاع باشد و یا نباشد.


Total Documents (3 years)

   کلیه اسناد چاپ شده در یک مجله را در سه سال گذشته، شامل می شود چه این اسناد قابل ارجاع و استناد باشد و چه نباشد.


Total References

   نشان دهنده مجموع تعداد مراجع موجود در بخش مراجع مقالات چاپ شده در یک مجله در یک دوره زمانی مشخص می باشد.


Total Cites (3years)

   نشانگر تعداد کلیه ارجاع ها و اسنادهایی است که یک سند چاپ شده در یک مجله در سه سال گذشته، در یک دوره یک ساله دریافت نموده است.


Citable Documents (3 years)

   بیانگر تعداد اسناد قابل استناد و مرجع دهی است که توسط یک مجله در سه ساله گذشته چاپ شده است(سال فعلی در نظر گرفته نمی شود). این اسناد شامل مقالات، مقالات مروری (reviews) و مقالات کنفرانسی است.


Cites per Document (2 years)

   برابر با میانگین استنادها به ازای هر مقاله در یک دوره دو ساله می باشد.به این صورت محاسبه می شود که یک مقاله که در یک مجله در دو سال گذشته چاپ شده است در سال جاری چند بار در بخش مرجع سایر مقالات یافت می شود یا به عبارت دیگر در سال جاری چندبار به آن استناد شده است. این شاخص سایمگو جایگزین و یا برابر ضریب ضربه (Impact Factor) می باشد.


References per Document

   بیانگر میانگین تعداد مراجع مقالات چاپ شده در یک مجله در سال جاری می باشد.