لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
Area Innovacion & Desarrollo
 • Business
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
3ciencias
 • Engineering, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
Area Innovacion & Desarrollo
 • Computer Science, Theory & Methods
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Operations Research & Management Science
 • Engineering
۱٫۵۴۵Q3اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Assoc Petroleum Geologist
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Earth Sciences
 • Geosciences
۳٫۵۲۹Q2اشتراک تهیه کنید
آمریکاSpringer
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۴٫۰۰۹Q2اشتراک تهیه کنید
سوئیسSpringer
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۳٫۲۴۶Q3اشتراک تهیه کنید
برزیلColegio Brasileiro Cirurgia Digestiva-cbcd
 • Gastroenterology & Hepatology
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آمریکاSpringer
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
 • Radiology, Nuclear Medicine & Imaging
 • Clinical Medicine
۳٫۰۳۹Q2اشتراک تهیه کنید
Invisu-cnrs-inha, Inst Nat Histoire Art
 • Architecture
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Mathematics
۰٫۳۸۲Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاWiley
 • Anesthesia & Intensive Care
 • Emergency Medicine
 • Clinical Medicine
۳٫۴۵۱Q1اشتراک تهیه کنید
Committee Philology Polish Acad Sciences, Wroclaw Branch
 • Language & Linguistics
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آمریکاLippincott Williams & Wilkins
 • Education, Scientific Disciplines
 • Health Care Sciences & Services
 • Clinical Medicine
۶٫۸۹۳Q1اشتراک تهیه کنید
انگلستانElsevier Science Inc
 • Pathology
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آمریکاElsevier Science Inc
 • Clinical Medicine
 • Pediatrics
۳٫۱۰۷Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاElsevier Science Inc
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
 • Radiology, Nuclear Medicine & Imaging
 • Clinical Medicine
۳٫۱۷۳Q2اشتراک تهیه کنید
Alfred Nobel Univ
 • Business, Finance
 • Economics
 • Management
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
East European Law Research Center
 • Law
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
انگلستانPergamon-elsevier Science Ltd
 • Ergonomics
 • Public, Environmental & Occupational Health
 • Social Sciences, Interdisciplinary
 • Transportation
 • Public Health & Health Care Science
 • Social Sciences, General
۴٫۹۹۳Q1اشتراک تهیه کنید