لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
Univ Zaragoza, Escuela Univ Estudios Sociales
 • Social Sciences, Interdisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Inc
 • Clinical Medicine
 • Medical Ethics
۲٫۶۲۲Q2اشتراک تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Business, Finance
 • Economics
 • Economics & Business
۳٫۰۶۳Q2اشتراک تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Business, Finance
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Business, Finance
 • Economics
 • Economics & Business
۲٫۸۷۵Q2اشتراک تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Business
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Business, Finance
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
انگلستانPergamon-elsevier Science Ltd
 • Business, Finance
 • Economics
 • Accounting & Finance
 • Economics & Business
۴Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry & Analysis
 • Chemistry
۲۲٫۳۸۴Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاSpringer
 • Chemistry, Analytical
 • Instruments & Instrumentation
 • Spectroscopy/Instrumentation/Analytical Sciences
 • Chemistry
۰٫۶۵۵Q4اشتراک تهیه کنید
Assoc Servidores Arquivo Nacional
 • Information Science & Library Science
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Concrete Inst
 • Construction & Building Technology
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Materials Science & Engineering
 • Materials Science
۱٫۸۰۲Q3اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Concrete Inst
 • Construction & Building Technology
 • Engineering, Civil
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Civil Engineering
 • Engineering
۱٫۷۴۴Q3اشتراک تهیه کنید
آمریکاAssoc Computing Machinery
 • Computer Science, Technology & Applications
 • Computer Science, Theory & Methods
 • Computer Science & Engineering
 • Computer Science
۱۰٫۲۸۲Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاAssoc Computing Machinery
 • Computer Science, Hardware & Architecture
 • Engineering, Electrical & Electronic
 • Nanoscience & Nanotechnology
 • Computer Science & Engineering
 • Computer Science
۱٫۴۲Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاAssoc Computing Machinery
 • Information Technology & Communication Systems
 • Computer Science, Information Systems
 • Computer Science
۱٫۲۵۶Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاAssoc Computing Machinery
 • Computer Science, Theory & Methods
 • Mathematics, Applied
 • Computer Science & Engineering
 • Computer Science
۱٫۱۴Q3اشتراک تهیه کنید
آمریکاAssoc Computing Machinery
 • Computer Science, Hardware & Architecture
 • Computer Science, Theory & Methods
 • Computer Science & Engineering
 • Computer Science
۰٫۹۱۹Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاAssoc Computing Machinery
 • Computer Science, Artificial Intelligence
 • Computer Science, Information Systems
 • Computer Science, Theory & Methods
 • Information Technology & Communication Systems
 • Computer Science
۰٫۹۷۱Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاAssoc Computing Machinery
 • Computer Science, Theory & Methods
 • Logic
 • Computer Science & Engineering
 • Computer Science
۰٫۶۲۵Q3اشتراک تهیه کنید