لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
انگلستانScience Press
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biophysics
 • Biology & Biochemistry
۳٫۸۴۸Q2اشتراک تهیه کنید
لهستانActa Biochimica Polonica
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biochemistry & Biophysics
 • Biology & Biochemistry
۲٫۱۴۹Q4اشتراک تهیه کنید
شیلیUniv Chile, Centro Interdisciplinario Estudios Bioetica
 • Ethics
 • Social Sciences, Biomedical
 • Medical Ethics
 • Social Sciences, General
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
کلمبیاUniv Nac Colombia, Fac Ciencias, Dept Biol
 • Plant Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
لهستانPolska Akad Nauk, Polish Acad Sciences, Pas Branch Cracow
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۰٫۹۳۸Q4اشتراک تهیه کنید
هلندElsevier Sci Ltd
 • Engineering, Biomedical
 • Materials Science, Biomaterials
 • Materials Science
۸٫۹۴۷Q1اشتراک تهیه کنید
Federacion Bioquimica Provincia Buenos Aires
 • Medical Laboratory Technology
 • Chemistry
۰٫۱۲۸Q4اشتراک تهیه کنید
هلندSpringer
 • Mathematical & Computational Biology
 • Biology
 • Biology & Biochemistry
۱٫۷۷۴Q3اشتراک تهیه کنید
برزیلSoc Botanica Brasil
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۱٫۲۶۸Q3اشتراک تهیه کنید
کرواسیUniv Zagreb, Fac Science, Div Biology
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۰٫۹۴۳Q4اشتراک تهیه کنید
Univ Federal Campina Grande
 • Agriculture, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
بلژیکTaylor & Francis Ltd
 • Cardiovascular & Respiratory Systems
 • Cardiac & Cardiovascular System
 • Clinical Medicine
۱٫۷۱۸Q4اشتراک تهیه کنید
تایوانTaiwan Soc Cardiology
 • Cardiac & Cardiovascular System
 • Clinical Medicine
۲٫۶۷۲Q3اشتراک تهیه کنید
اسلوونیKarst Research Inst Zrc Sazu
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Geosciences
۰٫۸۴۴Q4اشتراک تهیه کنید
Alexandru Ioan Cuza Univ Press, Alexandru Ioan Cuza Univ Iasi
 • Chemistry, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
چینScience Press
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry
۲٫۶۶۸Q3اشتراک تهیه کنید
اسلوونیSlovensko Kemijsko Drustvo
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry
۱٫۷۳۵Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانMuseum & Inst Zoology Pas-polish Acad Sciences
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۱٫۰۷۳Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Clinical Medicine
 • Surgery
۱٫۰۹Q4اشتراک تهیه کنید
مجارستانAkademiai Kiado Zrt
 • Chemistry, Analytical
 • Chemistry
۱٫۶۳۹Q4اشتراک تهیه کنید