لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
لهستانNencki Inst Experimental Biology
 • Neurosciences & Behavior
 • Neurosciences
 • Neuroscience & Behavior
۱٫۵۷۹Q4اشتراک تهیه کنید
اتریشSpringer Wien
 • Clinical Neurology
 • Surgery
 • Clinical Medicine
۲٫۲۱۶Q3اشتراک تهیه کنید
ایتالیاSpringer Heidelberg
 • Clinical Neurology
 • Neurosciences
 • Neuroscience & Behavior
۲٫۳۹۶Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Clinical Neurology
 • Neurology
 • Neurosciences & Behavior
 • Neuroscience & Behavior
۳٫۲۰۹Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer
 • Clinical Neurology
 • Neurosciences
 • Pathology
 • Neurosciences & Behavior
 • Neuroscience & Behavior
۱۷٫۰۸۸Q1اشتراک تهیه کنید
انگلستانBmc
 • Biology & Biochemistry
 • Neurosciences
۷٫۸۰۱Q1اشتراک تهیه کنید
انگلستانCambridge Univ Press
 • Neurosciences
 • Psychiatry
 • Neuroscience & Behavior
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Obstetrics & Gynecology
 • Reproductive Medicine
 • Clinical Medicine
۳٫۶۳۶Q1اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Dentistry, Oral Surgery & Medicine
 • Dentistry/Oral Surgery & Medicine
 • Clinical Medicine
۲٫۳۳۱Q3اشتراک تهیه کنید
هلندElsevier
 • Environment/Ecology
 • Ecology
۱٫۶۷۴Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Oncogenesis & Cancer Research
 • Oncology
 • Clinical Medicine
۴٫۰۸۹Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانMuseum & Inst Zoology
 • Animal Sciences
 • Ornithology
 • Plant & Animal Science
۱٫۰۲۵Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانMedical Journal Sweden Ab
 • Orthopedics, Rehabilitation & Sports Medicine
 • Orthopedics
 • Medical Research, Organs & Systems
 • Clinical Medicine
۳٫۷۱۷Q1اشتراک تهیه کنید
بلژیکActa Medica Belgica
 • Clinical Medicine
 • Orthopedics
۰٫۵Q4اشتراک تهیه کنید
ترکیهTurkish Assoc Orthopaedics Traumatology
 • Clinical Medicine
 • Orthopedics
۱٫۵۱۱Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Otorhinolaryngology
 • Otolaryngology
 • Medical Research, Organs & Systems
 • Clinical Medicine
۱٫۴۹۴Q4اشتراک تهیه کنید
ایتالیاPacini Editore
 • Otorhinolaryngology
 • Clinical Medicine
۲٫۱۲۴Q2اشتراک تهیه کنید
آمریکاWiley
 • Medical Research, General Topics
 • Pediatrics
 • Clinical Medicine
۲٫۲۹۹Q2اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Int Publ Ag
 • Parasitology
 • Veterinary Sciences
 • Zoology
 • Biology
 • Microbiology
۱٫۴۴Q3اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Fed Sao Paulo, Dept Enfermagen
 • Clinical Medicine
 • Nursing
۰٫۶۶۷Q4اشتراک تهیه کنید