لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Physical Chemistry/Chemical Physics
 • Chemistry, Physical
 • Chemistry
۱۳٫۰۸۴Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry
۱۴٫۵۵۳Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biochemistry & Biophysics
 • Biology & Biochemistry
۵٫۱Q2اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Chemistry, Medicinal
 • Neurosciences
 • Neuroscience & Behavior
۴٫۴۱۸Q2اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Chemistry, Medicinal
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry, Applied
۳٫۷۸۴Q2اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Pharmacology & Toxicology
 • Chemistry, Medicinal
 • Chemistry
۴٫۳۴۵Q2اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry, Physical
 • Nanoscience & Nanotechnology
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science
 • Materials Science
۱۵٫۸۸۱Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry
۳٫۵۱۲Q2اشتراک تهیه کنید
آمریکاAmer Chemical Soc
 • Biochemical Research Methods
 • Biology & Biochemistry
۵٫۱۱Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاLippincott Williams & Wilkins
 • Clinical Medicine
 • Sport Sciences
۱٫۳۶۴Q4اشتراک تهیه کنید
کرواسیInst Oceanografiju I Ribarstvo
 • Marine & Freshwater Biology
 • Oceanography
 • Plant & Animal Science
۰٫۷۳۹Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis As
 • Agriculture, Dairy & Animal Science
 • Animal Sciences
 • Plant & Animal Science
۰٫۶۸۴Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis As
 • Agronomy
 • Soil Science
 • Agriculture/Agronomy
 • Agricultural Sciences
۱٫۶۹۴Q3اشتراک تهیه کنید
اسلوونیUniv Ljubljana
 • Agriculture, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
لهستانPolskie Towarzystwo Botaniczne
 • Plant Sciences
 • Agronomy
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
دانمارکWiley
 • Anesthesia & Intensive Care
 • Anesthesiology
 • Medical Research, Diagnosis & Treatment
 • Clinical Medicine
۲٫۱۰۵Q4اشتراک تهیه کنید
هلندSpringer
 • Mathematics, Applied
 • Mathematics
۱٫۲۱۵Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانPolish Acad Sciences Inst Mathematics-impan
 • Mathematics
۰٫۶۰۸Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانPergamon-elsevier Science Ltd
 • Engineering, Aerospace
 • Aerospace Engineering
 • Engineering
۲٫۴۱۳Q1اشتراک تهیه کنید
لهستانCopernicus Foundation Polish Astronomy
 • Astronomy & Astrophysics
 • Space Sciences
 • Space Science
۲٫۴۷۷Q2اشتراک تهیه کنید