ORCIDS

ORCIDS یک شناسه غیر انحصاری تشکیل یافته از حروف الفبا و اعداد است این شناسه برای مشخص کردن نویسندگان و دست اندرکاران جامعه علمی کاربرد دارد همچنین از این شناسه می توان برای جستجوی نویسندگان و کارهای علمی آنان در سایت  ORCIDS استفاده کرد