شاخص های مرسوم در ارزیابی مجلات علمی

 مقاله نویسی دعوت شده 

برخی از مجلات در طی یک دعوت نامه (پست الکترونیکی) از پژوهشگران درخواست می کنند که درباره یک موضوع خاص مقالاتی را بنویسند و سپس این مقاله را بررسی کرده و چاپ می نمایند