لیست سیاه مجلات خارجی وزارت علوم

(آخرین بروز رسانی فروردین ۱۴۰۲)

تعداد کل مجلات موجود در لیست سیاه وزارت علوم برابر با 2439 می باشد نتیجه مقایسه مقادیر موجود در این لیست با پایگاه داده شاخص های بین المللی (موجود در پایگاه داده جورنال فایند) از جمله اسکوپوس و آي اس آي (وب آف ساینس) به شرح زیر می باشد:

نمایه بین المللی تعداد مجلات موجود در لیست سیاه وزارت علوم
Scopus 305
ISI (Web of Science) 138
Scimago 154

در جدول پایین صفحه لیست سیاه وزارت علوم مرتب شده بر اساس نام مجله به ترتیب الفبای انگلیسی به طور کامل آورده شده است. البته در این لیست (همانگونه که در جدول مذکور نیز نشان داده شده است) ستونی تحت عنوان نمایه بدین منظور وجود دارد تا نشان دهد که آیا مجله مورد نظر در نمایه بین المللی ثبت شده است و اگر ثبت شده در کدام نمایه است. البته تاریخ ورود به لیست سیاه برخی از این مجلات به چند سال پیش باز می گردد و با توجه به اینکه مجلات موجود در نمایه های بین المللی با سرعت بالایی بروز می شوند ممکن است داده های این ستون دقیق نباشند. لیست سیاه وزارت علوم به طور کامل در پایگاه داده این سایت ادغام شده است و در صورتیکه هر ژورنالی در این لیست حضور داشته باشد در صفحه آن اعلام می گردد. اگر ژورنال خاصی را مد نظر دارید از بخش جستجوی سایت استفاده نمایید.

SCIENCEASIA
PHILIPPINE SCIENTIST
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF SOUTH AUSTRALIA
TRABAJO SOCIAL GLOBAL-GLOBAL SOCIAL WORK
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING-INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES
PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE
SIGNA VITAE
PRESLIA
PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES
BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA
ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS
ASIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL AND LIFE SCIENCES
RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT
REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
ARCTIC
ARCTIC
REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE-OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
SYLWAN
SYLWAN
ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY
ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS
ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL
JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN
JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE
TEXAS JOURNAL OF SCIENCE
MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ
CADMO
CADMO
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY
IEICE ELECTRONICS EXPRESS
FOURRAGES
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL
BIOINFORMATION
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOSCIENCES
MEDICINE AND LAW
MULTIDISCIPLINARY RESPIRATORY MEDICINE
OPEN JOURNAL OF GEOLOGY
BIOSCAN
PHARMACOPHORE
PHYTOPARASITICA
INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH MEDICINE AND CURRENT RESEARCH-IJHMCR
ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES
BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE DES SCIENCES DE LIEGE
HOLOS
INTERNATIONAL JOURNAL OF BOTANY
SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE
SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE
TRANSYLVANIAN REVIEW
AULA ORIENTALIS
DU
REVISTA CIENTIFICA-FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
CORROSION REVIEWS
JOKULL
BIHAREAN BIOLOGIST
ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
AGROCHIMICA
AGROCHIMICA
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
AMPHIBIAN & REPTILE CONSERVATION
ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF TURBO & JET-ENGINES
ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
SURVEY METHODOLOGY
ECOLOGY ENVIRONMENT & CONSERVATION
JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
JOURNAL OF FAMILY STUDIES
JOURNAL OF COASTAL LIFE MEDICINE
PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY REVIEWS PER
CURRENT RESEARCH IN BACTERIOLOGY
ASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES
SILVAE GENETICA
OPEN JOURNAL OF MARINE SCIENCE
ACTA CIRURGICA BRASILEIRA
AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA
ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES
AYER
ISRAEL EXPLORATION JOURNAL
ITALIANISTICA-RIVISTA DI LETTERATURA ITALIANA
VERIFICHE
ACTA PETROLOGICA SINICA
BRADLEYA
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION
MIT TECHNOLOGY REVIEW
AFINIDAD
BALTICA
BOTHALIA
JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
JOURNAL OF ISRAELI HISTORY
JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES
ISRAEL AFFAIRS
SOUTH AFRICAN JOURNAL ON HUMAN RIGHTS
LAW LIBRARY JOURNAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND STATISTICAL SCIENCES
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
AMBIENT SCIENCE
WORLD FAMILY MEDICINE
ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS
DENISIA
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
OPEN JOURNAL OF ECOLOGY
WORLD JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOSCIENCES
PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
ANNALS OF DENTAL SPECIALTY
ASIAN CASE RESEARCH JOURNAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCEANS AND OCEANOGRAPHY
JOURNAL OF THE PANCREAS
ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
INTERCIENCIA
ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND ALLIED SCIENCES
NAUTILUS
NAUTILUS
NAUTILUS
PRAEPARATOR
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS
وضعیتمرجعتاریخ ورود به لیست سیاهسایت مجله جعلیسایت مجله اصلینمایهe-ISSNISSN نام مجله
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۲/۲۸WoS, Scopus0001-5415ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۱/۰۳JCR, WoS, Scopus1600-5368ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۲/۲۸WoS, Scopus1000-0569ACTA PetrologicaSinica
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.htmlScopus, WoS0002-1857AGROCHIMICA
جعلیwww.agcjournal.org/index. php/agc_uploadwww.pisauniversitypress.it/landing_pa ge-le-riviste-agrochimica-1497.htmlScopus, WoS0002-1857AGROCHIMICA
جعلیwww.amaala.org/index.php /amaala/indexwww.shin-norin.co.jp/english/07.htmlScopus, WoS0084-5841AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA
تحت احتیاط۱۳۹۵/۰۹/۰۱WoS2348-89802348-5191AMBIENT SCIENCE
جعلیwww.aabc-scielo.com.brwww.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.ht mScopus, WoS1678-26900001-3765ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS
جعلی۱۳۹۶/۱۲/۱۰arcticjournal.org0004-0843ARCTIC
جعلیarcticjournal.org/index.htmlarctic.journalhosting.ucalgary.ca/arcti c/index.php/arctic/indexWoS, Scopus1923-12450004-0843ARCTIC Journal
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲arnaca.com2347-2766ARNACA American Journal of Advances in Medical Science
تحت احتیاط۱۳۹۸/۱۰/۱۹aassjournal.comscopus2476-4981Aass journal (Annals of Applied Sport Science)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.omicsgroup.org/journals/abnormal-behavioural-psychology.php2472-0496Abnormal and Behavioural Psychology
تحت احتیاط۱۳۹۷/۰۱/۱۲www.sciencepub.net/academia1553-992XAcademia Arena
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajad/ajad.htm2079-200XAcademic Journal of Animal Diseases (AJAD)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajcr/ajcr.htmScopus1995-8943Academic Journal of Cancer Research (AJCR)
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۲/۲۸WoS1995-8994Academic Journal of Entomology
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/aje/aje.htm1995-8994Academic Journal of Entomology (AJE)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajn/ajn.htm2309-8902Academic Journal of Nutrition (AJN)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajodm/ajodm.htm2222-128XAcademic Journal of Oral and Dental Medicine (AJODM)