لیست سیاه مجلات خارجی وزارت علوم

(آخرین بروز رسانی اسفند ۱۴۰۰)

تعداد کل مجلات موجود در لیست سیاه وزارت علوم برابر با 2439 می باشد نتیجه مقایسه مقادیر موجود در این لیست با پایگاه داده شاخص های بین المللی (موجود در پایگاه داده جورنال فایند) از جمله اسکوپوس و آي اس آي (وب آف ساینس) به شرح زیر می باشد:

نمایه بین المللی تعداد مجلات موجود در لیست سیاه وزارت علوم
Scopus 307
ISI (Web of Science) 138
Scimago 154

در جدول پایین صفحه لیست سیاه وزارت علوم مرتب شده بر اساس نام مجله به ترتیب الفبای انگلیسی به طور کامل آورده شده است. البته در این لیست (همانگونه که در جدول مذکور نیز نشان داده شده است) ستونی تحت عنوان نمایه بدین منظور وجود دارد تا نشان دهد که آیا مجله مورد نظر در نمایه بین المللی ثبت شده است و اگر ثبت شده در کدام نمایه است. البته تاریخ ورود به لیست سیاه برخی از این مجلات به چند سال پیش باز می گردد و با توجه به اینکه مجلات موجود در نمایه های بین المللی با سرعت بالایی بروز می شوند ممکن است داده های این ستون دقیق نباشند. لیست سیاه وزارت علوم به طور کامل در پایگاه داده این سایت ادغام شده است و در صورتیکه هر ژورنالی در این لیست حضور داشته باشد در صفحه آن اعلام می گردد. اگر ژورنال خاصی را مد نظر دارید از بخش جستجوی سایت استفاده نمایید.

ACTA CIRURGICA BRASILEIRA
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS
FOURRAGES
ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION
BIOSCAN
TEXAS JOURNAL OF SCIENCE
PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE
JOURNAL OF THE PANCREAS
PRAEPARATOR
ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY
ITALIANISTICA-RIVISTA DI LETTERATURA ITALIANA
JOURNAL OF ISRAELI HISTORY
MIT TECHNOLOGY REVIEW
ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS
ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS
IEICE ELECTRONICS EXPRESS
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE DES SCIENCES DE LIEGE
MULTIDISCIPLINARY RESPIRATORY MEDICINE
SCIENCEASIA
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF BOTANY
AMBIENT SCIENCE
BIOINFORMATION
CADMO
CADMO
ASIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL AND LIFE SCIENCES
DU
LAW LIBRARY JOURNAL
PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY REVIEWS PER
AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
AYER
ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES
AULA ORIENTALIS
BOTHALIA
ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
BRADLEYA
REVISTA CIENTIFICA-FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
ARCTIC
ARCTIC
AGROCHIMICA
AGROCHIMICA
SILVAE GENETICA
ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES
JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
SYLWAN
SYLWAN
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS
MEDICINE AND LAW
PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES
RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT
HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ANNALS OF DENTAL SPECIALTY
PHARMACOPHORE
PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
BALTICA
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY
INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH
JOKULL
MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES
HOLOS
ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES
SIGNA VITAE
WORLD JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOSCIENCES
PHYTOPARASITICA
ISRAEL AFFAIRS
PHILIPPINE SCIENTIST
TRANSYLVANIAN REVIEW
TRABAJO SOCIAL GLOBAL-GLOBAL SOCIAL WORK
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND STATISTICAL SCIENCES
OPEN JOURNAL OF ECOLOGY
OPEN JOURNAL OF MARINE SCIENCE
NAUTILUS
NAUTILUS
NAUTILUS
ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY
ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ
ISRAEL EXPLORATION JOURNAL
ACTA PETROLOGICA SINICA
ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION
CORROSION REVIEWS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
INTERCIENCIA
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND ALLIED SCIENCES
WORLD FAMILY MEDICINE
BIHAREAN BIOLOGIST
ASIAN CASE RESEARCH JOURNAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL
DENISIA
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE
REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE-OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF SOUTH AUSTRALIA
JOURNAL OF FAMILY STUDIES
SOUTH AFRICAN JOURNAL ON HUMAN RIGHTS
AMPHIBIAN & REPTILE CONSERVATION
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES
JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE
JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN
JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCEANS AND OCEANOGRAPHY
ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS
OPEN JOURNAL OF GEOLOGY
JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
SURVEY METHODOLOGY
CURRENT RESEARCH IN BACTERIOLOGY
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS
ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
AFINIDAD
BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA
REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
INTERNATIONAL JOURNAL OF TURBO & JET-ENGINES
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PRESLIA
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING-INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE
SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE
JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOSCIENCES
JOURNAL OF COASTAL LIFE MEDICINE
ASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES
ECOLOGY ENVIRONMENT & CONSERVATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH MEDICINE AND CURRENT RESEARCH-IJHMCR
VERIFICHE
وضعیتمرجعتاریخ ورود به لیست سیاهسایت مجله جعلیسایت مجله اصلینمایهe-ISSNISSN نام مجله
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۲/۲۸WoS, Scopus0001-5415ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۱/۰۳JCR, WoS, Scopus1600-5368ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۲/۲۸WoS, Scopus1000-0569ACTA PetrologicaSinica
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.htmlScopus, WoS0002-1857AGROCHIMICA
جعلیwww.agcjournal.org/index. php/agc_uploadwww.pisauniversitypress.it/landing_pa ge-le-riviste-agrochimica-1497.htmlScopus, WoS0002-1857AGROCHIMICA
جعلیwww.amaala.org/index.php /amaala/indexwww.shin-norin.co.jp/english/07.htmlScopus, WoS0084-5841AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA
تحت احتیاط۱۳۹۵/۰۹/۰۱WoS2348-89802348-5191AMBIENT SCIENCE
جعلیwww.aabc-scielo.com.brwww.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.ht mScopus, WoS1678-26900001-3765ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS
جعلی۱۳۹۶/۱۲/۱۰arcticjournal.org0004-0843ARCTIC
جعلیarcticjournal.org/index.htmlarctic.journalhosting.ucalgary.ca/arcti c/index.php/arctic/indexWoS, Scopus1923-12450004-0843ARCTIC Journal
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲arnaca.com2347-2766ARNACA American Journal of Advances in Medical Science
تحت احتیاط۱۳۹۸/۱۰/۱۹aassjournal.comscopus2476-4981Aass journal (Annals of Applied Sport Science)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.omicsgroup.org/journals/abnormal-behavioural-psychology.php2472-0496Abnormal and Behavioural Psychology
تحت احتیاط۱۳۹۷/۰۱/۱۲www.sciencepub.net/academia1553-992XAcademia Arena
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajad/ajad.htm2079-200XAcademic Journal of Animal Diseases (AJAD)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajcr/ajcr.htmScopus1995-8943Academic Journal of Cancer Research (AJCR)
تحت احتیاط۱۳۹۱/۱۲/۲۸WoS1995-8994Academic Journal of Entomology
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/aje/aje.htm1995-8994Academic Journal of Entomology (AJE)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajn/ajn.htm2309-8902Academic Journal of Nutrition (AJN)
تحت احتیاط۱۳۹۵/۱۰/۱۲www.idosi.org/ajodm/ajodm.htm2222-128XAcademic Journal of Oral and Dental Medicine (AJODM)