World Family Medicine


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
World Family Medicine Journal
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1839-0188
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.mejfm.com
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۷/۰۳/۱۱
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با ISSN مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
World Family Medicine Journal
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
1839-0188
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.mejfm.com
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
medi+WORLD International
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
World Family Medicine
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1839-0188
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
1839-0196
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1839-0188
ISSN
1839-0196
e-ISSN
Medi+world Int
ناشر
World Family Medicine

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید