Bioscience Biotechnology Research Communications


دو مورد با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Bioscience Biotechnology Research Communications
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0974-6455
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
Bioscience Biotechnology Research Communications (BBRC)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0974-6455
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
bbrc.in
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۷/۰۱/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با ISSN مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Bioscience Biotechnology Research Communications (BBRC)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0974-6455
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
bbrc.in
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
Society for Science and Nature (SSN)
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Bioscience Biotechnology Research Communications
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0974-6455
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
0974-6455
ISSN
0974-6455
e-ISSN
Soc Science & Nature
ناشر
Bioscience Biotechnology Research Communications

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۲ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید