Open Journal Of Geology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Open Journal of Geology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
2161-7570
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.scirp.org/journal/ojg
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۶/۰۳/۱۱
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Open Journal of Geology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
2161-7570
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.scirp.org/journal/ojg
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
Scientific Research Publishing (SCIRP)
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Open Journal of Geology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2161-7570
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2161-7589
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2161-7570
ISSN
2161-7589
e-ISSN
Scientific Research Publishing Inc
ناشر
Open Journal Of Geology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید