Ambient Science


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
AMBIENT SCIENCE
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
2348-5191
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
2348-8980
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) e-ISSN
WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۰۹/۰۱
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Ambient Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
2348-5191
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
2348-8980
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) e-ISSN
www.caves.res.in/journal.php
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Ambient Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2348-5191
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2348-5191
ISSN
2348-8980
e-ISSN
Natl Cave Research & Protection Organization, India
ناشر
Ambient Science

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید