Current Research In Bacteriology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Current Research in Bacteriology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1994-5426
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5426
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Current Research in Bacteriology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
1994-5426
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5426
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
The Asian Network for Scientific Information (ANSInet)
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Current Research in Bacteriology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1994-5426
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1994-5426
ISSN
2077-2122
e-ISSN
Asian Network Scientific Information-ansinet
ناشر
Current Research In Bacteriology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از اکتبر ۲۰۲۲ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید