Advances And Applications In Mathematical Sciences


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Advances and Applications in Mathematical Sciences
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0974-6803
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
0974-6803
ISSN
0974-6803
e-ISSN
Mili Publ
ناشر
Advances And Applications In Mathematical Sciences

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید