Annals Of Medical And Health Sciences Research


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Annals of Medical and Health Sciences Research
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2141-9248
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2141-9248
ISSN
2277-9205
e-ISSN
Nigerian Medical Assoc, Enugu State
ناشر
Annals Of Medical And Health Sciences Research

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۲ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید