International Transaction Journal Of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
International Transaction Journal Of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2228-9860
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2228-9860
ISSN
1906-9642
e-ISSN
Tuengr Group
ناشر
International Transaction Journal Of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید