Journal Of Pharmaceutical Research International


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Pharmaceutical Research International
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2456-9119
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2456-9119
ISSN
2456-9119
e-ISSN
Sciencedomain Int
ناشر
Journal Of Pharmaceutical Research International

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۲ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید