Revista Tempos E Espacos Educacao


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Revista Tempos E Espacos Em Educacao
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1983-6597
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2358-1425
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
1983-6597
ISSN
2358-1425
e-ISSN
Univ Federal Sergipe
ناشر
seer.ufs.br
سایت مجله
Revista Tempos E Espacos Educacao

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۲ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید