Tendenzen


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Tendenzen: Jahrbuch Des Ubersee-Museums
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0944-0844
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
0944-0844
ISSN
Uebersee-museum
ناشر
Tendenzen

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۲ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید