Entomology And Applied Science Letters


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Entomology and Applied Science Letters
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
2864-2349
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Entomology and Applied Science Letters
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2349-2864
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2349-2864
ISSN
2349-2864
e-ISSN
Entomology & Applied Science Research Letters-easletters
ناشر
Entomology And Applied Science Letters

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از می ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید