Journal For Educators Teachers And Trainers


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal for Educators, Teachers and Trainers
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1989-9572
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
1989-9572
ISSN
1989-9572
e-ISSN
Univ Granada, Fac Ciencias Educacion
ناشر
jett.labosfor.com
سایت مجله
Journal For Educators Teachers And Trainers

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از می ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید