لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
آلمانGeorg Thieme Verlag Kg
 • Clinical Medicine
 • Surgery
۰٫۹۴۲Q4اشتراک تهیه کنید
اسپانیاUniv Salamanca, Ediciones
 • Archaeology
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
روسیهS-info
 • Infectious Diseases
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
روسیهMezhdunarodnaya Kniga
 • Biology & Biochemistry
 • Biology
۰٫۴۶۵Q4اشتراک تهیه کنید
روسیهMezhdunarodnaya Kniga
 • Neurosciences
 • Physiology
 • Neuroscience & Behavior
۰٫۴۳۷Q4اشتراک تهیه کنید
Ajuntamiento Eliana
 • Humanities, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آمریکاWiley
 • Veterinary Sciences
 • Zoology
 • Animal Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۴۲۱Q3اشتراک تهیه کنید
Akademperiodyka
 • Zoology
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
بلغارستانPensoft Publishers
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۱٫۵۴۶Q2اشتراک تهیه کنید
برزیلSoc Brasileira Zoologia, Univ Federal Parana
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۰٫۹۲Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Evolutionary Biology
 • Zoology
 • Animal Sciences
 • Plant & Animal Science
۳٫۱۴Q1اشتراک تهیه کنید
انگلستانOxford Univ Press
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۳٫۲۸۶Q1اشتراک تهیه کنید
انگلستانBmc
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۲٫۸۳۶Q1اشتراک تهیه کنید
چینScience Press
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۴٫۵۶Q1اشتراک تهیه کنید
ژاپنZoological Soc Japan
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Animal & Plant Sciences
 • Plant & Animal Science
۰٫۹۳۱Q3اشتراک تهیه کنید
تایوانBiodiversity Research Center, Acad Sinica
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۲٫۰۵۸Q2اشتراک تهیه کنید
روسیهMaik Nauka-interperiodica Publ
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۰٫۲۹۸Q4اشتراک تهیه کنید
آلمانElsevier Gmbh
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۱٫۵۲۱Q2اشتراک تهیه کنید
آلمانElsevier Gmbh
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۲٫۲۴Q2اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Plant & Animal Science
 • Zoology
۱٫۰۲۴Q3اشتراک تهیه کنید