لیست مجلات با داوری آسان

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 
در جدول زیر فهرست مجلات با داوری آسان به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
آلمانSpringer Heidelberg
 • Behavioral Sciences
 • Zoology
 • Animal Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۲۳۱Q3اشتراک تهیه کنید
جمهوری چکAcad Sci Czech Republic Inst Rock Structure & Mechanics
 • Geochemistry & Geophysics
 • Mining & Mineral Processing
 • Geosciences
۱٫۱۷۶Q4اشتراک تهیه کنید
Geografski Inst Antona Melika Zrc Sazu
 • Geography, Physical
 • Geosciences
۱٫۶۹۸Q4اشتراک تهیه کنید
لهستانPolska Akad Nauk, Polish Acad Sciences, Univ Warsaw, Geology Dept
 • Earth Sciences
 • Geology
 • Geosciences
۰٫۹۸۳Q4اشتراک تهیه کنید
چینWiley
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Earth Sciences
 • Geosciences
۱٫۸۸۶Q3اشتراک تهیه کنید
سوئیسSpringer Int Publ Ag
 • Geochemistry & Geophysics
 • Earth Sciences
 • Geosciences
۲٫۰۵۴Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Geological, Petroleum & Mining Engineering
 • Engineering, Geological
 • Geosciences
۵٫۸۵۶Q1اشتراک تهیه کنید
اسلوونیUniv Maribor
 • Engineering, Geological
 • Engineering
۰٫۵Q4اشتراک تهیه کنید
سوئیسKarger
 • Cardiovascular & Hematology Research
 • Hematology
 • Clinical Medicine
۲٫۱۹۵Q4اشتراک تهیه کنید
ایتالیاFirenze Univ Press
 • Plant & Animal Science
 • Zoology
۰٫۸۴۸Q4اشتراک تهیه کنید
ژاپنJapan Soc Histochemistry & Cytochemistry
 • Medical Research, Diagnosis & Treatment
 • Cell Biology
 • Biology & Biochemistry
۱٫۹۳۸Q4اشتراک تهیه کنید
لهستانPensoft Publishers
 • Plant & Animal Science
 • Fisheries
 • Zoology
۰٫۹۲۸Q4اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer
 • Information Technology & Communication Systems
 • Computer Science, Information Systems
 • Computer Science
۰٫۳۷۵Q4اشتراک تهیه کنید
هلندSpringer
 • Mathematics
۰٫۶۲۳Q4اشتراک تهیه کنید
هلندSpringer
 • Mathematics
۱٫۲۵۸Q2اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Mathematics, Applied
 • Mathematics
۰٫۹۵۵Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Mathematics, Applied
 • Mathematics
۱٫۱۰۲Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Engineering, Mechanical
 • Mechanics
 • Mechanical Engineering
 • Engineering
۱٫۹۷۵Q3اشتراک تهیه کنید
چینSpringer
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Mechanics
 • Engineering
۲٫۱۶۱Q3اشتراک تهیه کنید
ایتالیاCarbone Editore
 • Medicine, General & Internal
 • Clinical Medicine
۰٫۲۱۹Q4اشتراک تهیه کنید