ایرانی ISI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
ایرانAvicenna Journals Publication House
 • Medicine, Research & Experimental
(تنظیم نشده)Avicenna Journal Of Medical Biotechnology
ایرانTarbiat Modares Univ, Acecr
 • Mathematics
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Mathematical Sciences And Informatics
ایرانAcarological Society Iran
 • Entomology
(تنظیم نشده)Persian Journal Of Acarology
ایرانKerman Univ Medical Sciences
 • Health Care Sciences & Services
 • Health Policy & Services
 • Public Health & Health Care Science
 • Social Sciences, General
(تنظیم نشده)International Journal Of Health Policy And Management
ایرانShahid Beheshti Univ Medical Sciences
 • Emergency Medicine
(تنظیم نشده)Archives Of Academic Emergency Medicine
ایرانRoyan Inst
 • Obstetrics & Gynecology
(تنظیم نشده)International Journal Of Fertility & Sterility
ایرانTehran Univ Medical Sciences
 • Medicine, Research & Experimental
(تنظیم نشده)Nanomedicine Research Journal
ایرانUniv Isfahan, Vice President Research & Technology
 • Mathematics
(تنظیم نشده)International Journal Of Group Theory
ایرانShahid Chamran Univ Ahvaz, Iran
 • Mechanics
(تنظیم نشده)Journal Of Applied And Computational Mechanics
ایرانHamadan Univ Medical Sciences
 • Public, Environmental & Occupational Health
(تنظیم نشده)Journal Of Research In Health Sciences
ایرانIranian Research Inst Plant Protection
 • Plant Sciences
(تنظیم نشده)Rostaniha
ایرانIran Univ Medical Sciences
 • Psychiatry
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Psychiatry And Clinical Psychology
ایرانUniv Kashan Press
 • Nanoscience & Nanotechnology
(تنظیم نشده)Journal Of Nanostructures
ایرانUniv Isfahan, Vice President Research & Technology
 • Mathematics
(تنظیم نشده)Transactions On Combinatorics
ایرانIranian Soc Ichthyology
 • Fisheries
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Ichthyology
ایرانKnowledge E
 • Ophthalmology
(تنظیم نشده)Journal Of Ophthalmic & Vision Research
ایرانCellular & Molecular Biology Research Center
 • Medicine, Research & Experimental
(تنظیم نشده)International Journal Of Molecular And Cellular Medicine
ایرانWolters Kluwer Medknow Publications
 • Pharmacology & Pharmacy
(تنظیم نشده)Journal Of Reports In Pharmaceutical Sciences
ایرانUniv Maragheh
 • Mathematics
(تنظیم نشده)Sahand Communications In Mathematical Analysis
ایرانShaheed Beheshti Medical Univ-medical Sciences & Health Services
 • Medicine, Legal
 • Toxicology
(تنظیم نشده)International Journal Of Medical Toxicology And Forensic Medicine