ایرانی ISI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
ایرانIranian Chemical Soc
 • Chemistry, Analytical
(تنظیم نشده)Analytical And Bioanalytical Chemistry Research
ایرانSpringer Basel Ag
 • Mathematics
(تنظیم نشده)Advances In Operator Theory
ایرانPasteur Inst Iran
 • Medicine, Research & Experimental
(تنظیم نشده)Iranian Biomedical Journal
ایرانTabriz Univ Medical Sciences & Health Services
 • Public, Environmental & Occupational Health
(تنظیم نشده)Health Promotion Perspectives
ایرانNatl Iranian Oil Co-nioc Polyclinics
 • Public, Environmental & Occupational Health
(تنظیم نشده)International Journal Of Occupational And Environmental Medicine
ایرانUniv Tehran
 • Multidisciplinary Sciences
(تنظیم نشده)Journal Of Sciences-islamic Republic Of Iran
ایرانShiraz Univ Medical Sciences, Cardiovascular Research Center
 • Cardiac & Cardiovascular System
(تنظیم نشده)International Cardiovascular Research Journal
ایرانShahid Chamran Univ Ahvaz, Iran
 • Linguistics
(تنظیم نشده)Journal Of Research In Applied Linguistics
ایرانNikan Research Inst
 • Urology & Nephrology
(تنظیم نشده)Journal Of Renal Injury Prevention
ایرانUniv Tehran, Fac Chemistry, Center Excellence Electrochemistry
 • Electrochemistry
(تنظیم نشده)Analytical & Bioanalytical Electrochemistry
ایرانShahid Beheshti Univ Medical Sciences, Fac Med
 • Food Science & Technology
(تنظیم نشده)Applied Food Biotechnology
ایرانProfessor J. Nouri
 • Environmental Sciences
(تنظیم نشده)Global Journal Of Environmental Science And Management-gjesm
ایرانShahid Beheshti Univ, Fac Mathematical Sciences
 • Mathematics
(تنظیم نشده)Categories And General Algebraic Structures With Applications
ایرانIranian Chemical Soc
 • Chemistry, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)Physical Chemistry Research
ایرانIran Univ Sci & Technol
 • Materials Science, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Materials Science And Engineering
ایرانTabriz Univ Medical Sciences & Health Services
 • Cardiac & Cardiovascular System
(تنظیم نشده)Journal Of Cardiovascular And Thoracic Research
ایرانUniv Medical Sciences-danishgah-i Ulum-i Pizishki-i Tihran
 • Microbiology
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Microbiology
ایرانIran Univ Medical Sciences
 • Neurosciences
(تنظیم نشده)Basic And Clinical Neuroscience
ایرانShahid Sadoughi Univ Medical Sciences
 • Pediatrics
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Pediatric Hematology And Oncology
ایرانRazi Vaccine & Serum Res Inst
 • Veterinary Sciences
(تنظیم نشده)Archives Of Razi Institute